Member ginn

#Zesumme fir eng méi sozial gerecht Gemeng
 
D'LSAP Walfer, d’Lokalsektioun vun der LSAP, ass déi Memberpartei par excellence. Bei eis kann a soll jidderee matdiskutéieren a matbestëmmen. Bei eis gëtt Participatioun grouss geschriwwen an dat an direktem Kontakt mat eise Mandatairen. 

D'LSAP Walfer - dat ass deng LSAP!

Gëff elo Member vun der LSAP an dro Däin Deel zu enger staarker sozialer Demokratie bäi! 

>>> Bäitrëttsformulaire