Chantal Pieters

Chantal Pieters

Member vum Kommitee LSAP Walfer

Helsem
63 Joer, 2 Kanner an 2 Enkelkanner
Enseignante an der Grondschoul

Member vun de Kommissiounen fir Integratioun, Kultur a Chancëgläichheet

Al a Jonk, all zesumme fir e kreativen Austausch an eng kohärent an human Educatioun.