Charles Thill

Charles Thill
           Thill Charles Gebuer zu Ettelbreck 1949
           Opgewuess zu Cruchten bis 1965 durno Walfer
           Member fun der LSAP seit 1967
           Bestutt  an wunnen  rue de l’Eglise 
           President fun Fine Flèche Walfer Boescheissen  seit 1974
           Member fum Cigl  seit bestoen 
           Seit 1969 fir Gemengewahlen op lescht