LSAP WALFER - D’LOKALSEKTIOUN VUN DER LSAP

#Zesummen setze mir eis fir eng staark sozial Gemeng an

Agenda - Latest Events

Mat Iech / Avec vous

21/09/2023

Walversammlung / Réunion électorale / Electoral Assembly / Reunião eleitoral

06/06/2023  19:00

WALFER IN CONCERT - Loscht op Fréijoer

25/04/2023

Café Polyglotte - mit Marc Angel, Vizepräsident des Europäischen Parlaments

27/02/2023  19:30

NEWS